Further Mathematics Support Programme in Wales

One-day conference for Mathematics teachers

Innovation and Creativity in Mathematics Teaching

12th July 2019 – Cardiff Metropolitan University from 9:15 am to 2:00 pm

The Further Mathematics Support Programme Wales is pleased to announce a one-day conference for Mathematics teachers from schools in Wales.

In this inaugural conference for maths teachers in Wales there will be two intertwined strands 16-18 Mathematics and 11-18 Mathematics, Technology and Art.

The conference includes sessions on:

 • A-Level Mathematics and Further Mathematics teaching, topics and resources
 • Modelling
 • The Flipped Classroom Approach
 • Geogebra and other visualisation software
 • Utilising technology in mathematics teaching
 • Games & Gamification
 • Art and Mathematics

  All sessions are intended to equip delegates with practical ideas, skills and resources to implement in the classroom.

  "We would like to endorse the Innovation and Creativity in Mathematics Teaching Conference which The Further Maths Support Programme Wales is organising. The Conference includes sessions which involve connection (both within and outside Mathematics) inter-disciplinary approaches, technology-enhanced learning, creative and critical thinking, creating stimulating environments and plenty of opportunities to develop digital competence within mathematics. All of these have been highlighted in the preparation of the Mathematics and Numeracy Area of Learning and Experience for the Curriculum for Wales 2022. We have great pleasure in recommending this Conference to Mathematics teachers in Wales." Nigel Moss, Mike Griffiths, Dafydd Gwyn, Curriculum Reform Leads for Mathematics and Numeracy in Wales.

  Conference:

 • Schedule Click here

 • Abstracts Click here

 • Keynote Speaker Click here

  There will be no cost for the day.

  To book a place (booking form) please email: Caron Flynn: [email protected]

  Places are limited so don’t delay!


  Register with the FMSP Wales

  Schools and Colleges can submit an online request to register with the Further Mathematics Support Programme. It is free to do so and there are many benefits.

  Register now

  FMSP Wales

  The Further Mathematics Support Programme (FMSP) Wales is a Welsh Government funded initiative. It is managed by the Wales Institute of Mathematical and Computational Sciences (WIMCS), a collaborative partnership of the universities of Aberystwyth, Bangor, Cardiff, Swansea and the University of South Wales, and is supported by Mathematics in Education and Industry (MEI).

  Our main aim is to provide Further Mathematics GCE AS/A2 level tuition for all English and Welsh awarding bodies to students who cannot access Further Mathematics through their local 11-18 schools or colleges in Wales.

  For more information about FMSP Wales please see our leaflet.

  Why Study Further Maths?

  The following video is by a former Further Maths student Laasya Shekaran. She completed her A Level in Further Maths in 2014 and went on to study Maths at Warwick University, she previously attended Olchfa Comprehensive School in Swansea.

  Year 11 Conference

  "I’ve learnt that Maths has a lot more applications than I originally thought and is a great career option" Student Aberystwyth - September 2018

  Further Maths A Level

  “I really enjoyed the course and I would definitely recommend Further Maths to anyone who is interested in maths. Without Further Maths it is very unlikely that I would have received an offer from Cambridge University” - Anna Clancy – Student from Ysgol Maesydderwen – Jan 2014

  MAT Summer School

  “I have learned new ways to approach questions to find solutions. I now feel more confident in maths and have learnt more. I would have been a lot more worried about the MAT had the summer school not been available ” Swansea University – Summer 2018

  Revision day

  “ Thank you so much! This was a brilliant session to prepare for M2 with a brilliant teacher. Thank you for covering everything! ” – Student from Bangor – June 2018

  All schools and colleges

  All schools and colleges are invited to register with the FMSP Wales to obtain free single user teacher access to the Integral Further Maths resources offered by MEI, which cover five Further Mathematics specifications (AQA, Edexcel, MEI, OCR and WJEC). They include all of the AS/A level Further Pure modules and almost all of the AS/A level Applied Mathematics modules for the English specifications. The Further Mathematics resources support FM1, FM2, FM3, FM4, FM5 and FM6 modules of the WJEC specification.

  The annual subscription costs start from £280 with 10 student logins. For more information please visit Integral Mathematics Resources pages.

  You can register quickly and easily by using the link on the home page.

  If you cannot gain access through a school or college you can subscribe to the resources as an individual. Please visit Integral Mathematics Resources for individual pages.  FMSP Cymru

  Cynhadledd undydd i Athrawon Mathemateg

  Arloesedd a Chreadigrwydd mewn Addysgu Mathemateg

  12 Gorffennaf 2019 Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

  Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru'n falch o gyhoeddi cynhadledd undydd ar gyfer athrawon Mathemateg yng Nghymru. Yn y gynhadledd gyntaf i athrawon mathemateg yng Nghymru bydd dwy elfen yn cydblethu i’r gynhadledd: Mathemateg 16-18 a Mathemateg, Technoleg a Chelf 11-18.

  Bydd y gynhadledd yn cynnwys sesiynau ar:

 • Addysgu, pynciau ac adnoddau Mathemateg a Mathemateg Bellach Safon Uwch
 • Modelu
 • Y Dull Dosbarth Wyneb i Waered
 • Geogebra a meddalwedd delweddu eraill
 • Defnyddio technoleg mewn addysgu mathemateg
 • Gemau a Hapchwarae
 • Celf a Mathemateg

  Bwriad yr holl sesiynau yw rhoi syniadau ymarferol, sgiliau ac adnoddau i'w gweithredu yn yr ystafell ddosbarth.

  Hoffem gymeradwyo'r Gynhadledd Arloesedd a Chreadigrwydd mewn Addysgu Mathemateg y mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru yn ei threfnu. Mae'r Gynhadledd yn cynnwys sesiynau sy'n cynnwys cysylltiad (o fewn a thu allan i fathemateg), dulliau rhyngddisgyblaethol, dysgu wedi'i wella gan dechnoleg, meddwl creadigol a beirniadol, creu amgylcheddau ysgogol a digon o gyfleoedd i ddatblygu cymhwysedd digidol mewn mathemateg. Amlygwyd y rhain i gyd wrth baratoi Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd Cwricwlwm Cymru 2022. Mae'n bleser mawr gennym argymell y Gynhadledd hon i athrawon Mathemateg yng Nghymru. Nigel Moss, Mike Griffiths, Dafydd Gwyn, Arweinwyr Diwygio Cwricwlwm Mathemateg a Rhifedd yng Nghymru.

  Cynhadledd:

 • Amserlen cliciwch yma

 • Crynodebau cliciwch yma

 • Prif Siaradwr cliciwch yma

  Ni fydd unrhyw gost am y diwrnod

  I gofrestru (ffurflen archebu) , e-bostiwch : Caron Flynn: [email protected]

  Mae lleoedd yn gyfyngedig felly peidiwch ag oedi!


  Cofrestrwch nawr

  Menter a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru. Mae'n cael ei reoli gan Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol Cymru (WIMCS) , partneriaeth gydweithredol prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Abertawe a Brifysgol De Cymru, ac fe'i cefnogir gan Mathemateg mewn Addysg a Diwydiant (MEI).

  Ein prif nod yw darparu addysgu lefel UG/Uwch Mathemateg Bellach ar gyfer pob corff dyfarnu yng Nghymru a Lloegr i fyfyrwyr nad ydyn nhw'n gallu cael mynediad i Fathemateg Bellach drwy eu hysgolion neu golegau 11-18 lleol.

  I gael mwy o wybodaeth am FMSP Cymru, gweler ein taflen.

  Pam Astudio Mathemateg Pellach?

  Mae'r fideo yma gan gyn-fyfyriwr Mathemateg Pellach Laasya Shekaran. Cwblhaodd ei Lefel A mewn Mathemateg Bellach yn 2014 ac aeth ymlaen i astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Warwick. Mynychodd Ysgol Olchfa yn Abertawe cyn hyn.

  Cynhadledd Blwyddyn 11

  " Rydw i wedi dysgu bod gan Fathemateg lawer mwy o gymwysiadau nag y feddyliais yn wreiddiol, ac yn sicr yn ddewis yrfa wych " Myfyriwr Aberystwyth - Medi 2018

  Mathemateg Bellach Safon Uwch

  "Fe wnes i fwynhau'r cwrs a byddwn yn bendant yn argymell Mathemateg Bellach i unrhyw un sydd â diddordeb mewn mathemateg. Heb Mathemateg Bellach mae'n annhebygol iawn y byddwn wedi derbyn cynnig o Brifysgol Caergrawnt "- Anna Clancy - Myfyrwyr o Ysgol Maesydderwen - Ionawr 2014

  Ysgol Haf MAT

  <" Rwy wedi dysgu ffyrdd newydd o ymdrin â chwestiynau er mwyn dod o hyd i atebion. Rwy bellach yn teimlo'n fwy hyderus mewn mathemateg ac rwy wedi dysgu mwy. Byddwn wedi poeni llawer mwy am y MAT heb wneud yr ysgol haf. " Prifysgol Abertawe - Haf 2018

  Diwrnod adolygu

  " Diolch yn fawr iawn! Roedd hon yn sesiwn wych i baratoi ar gyfer M2 gydag athro gwych. Diolch am bopeth!" - Myfyriwr Bangor - Mehefin 2018

  Pob ysgol a choleg

  Gwahoddir pob ysgol a choleg yng Nghymru i gofrestru gyda FMSP Cymru i gael mynediad athrawon i un defnyddiwr am ddim i'r adnoddau Mathemateg Bellach Integredig y mae MEI yn eu cynnig, sy'n cwmpasu pum manyleb Mathemateg Bellach (AQA, Edexcel, MEI, OCR a CBAC). Maen nhw'n cynnwys pob un o fodiwlau Pur Pellach safon UG/Uwch a bron y cyfan o fodiwlau Mathemateg Gymhwysol lefel UG/Uwch i'r manylebau Seisnig. Mae adnoddau Mathemateg Bellach yn cefnogi modiwlau FM1, FM2, FM3, FM4, FM5 a FM6 manyleb CBAC.

  Cost tanysgrifiad blynyddol yw £275 am bob 10 myfyriwr sy'n mewngofnodi. Am ragor o wybodaeth ewch i dudalennau Adnoddau Mathemateg Integral.

  Gallwch gofrestru yn gyflym ac yn hawdd drwy ddefnyddio'r ddolen ar y dudalen gartref.

  Os nad ydych yn gallu cael mynediad trwy ysgol neu goleg gallwch danysgrifio at yr adnoddau fel unigolyn. Ewch i dudalennau Adnoddau Mathemateg i unigolion..