Further Mathematics Support Programme in Wales

Register with the FMSP Wales

Schools and Colleges can submit an online request to register with the Further Mathematics Support Programme. It is free to do so and there are many benefits.

Register now

FMSP Wales

The Further Mathematics Support Programme (FMSP) Wales is a Welsh Government funded initiative. It is managed by the Wales Institute of Mathematical and Computational Sciences (WIMCS), a collaborative partnership of the universities of Aberystwyth, Bangor, Cardiff, Swansea and the University of South Wales, and is supported by Mathematics in Education and Industry (MEI).

Our main aim is to provide Further Mathematics GCE AS/A2 level tuition for all English and Welsh awarding bodies to students who cannot access Further Mathematics through their local 11-18 schools or colleges in Wales.

For more information about FMSP Wales please see our leaflet.

Why Study Further Maths?

The following video is by a former Further Maths student Laasya Shekaran. She completed her A Level in Further Maths in 2014 and went on to study Maths at Warwick University, she previously attended Olchfa Comprehensive School in Swansea.

Year 10 Conference

"I thought it was superb, very beneficial to my education" Student - June 2014

Further Maths A Level

“I really enjoyed the course and I would definitely recommend Further Maths to anyone who is interested in maths. Without Further Maths it is very unlikely that I would have received an offer from Cambridge University” - Anna Clancy – Student from Ysgol Maesydderwen – Jan 2014

Study day

“Brilliantly explained and in just enough detail” Bangor University – Dec 2013

Revision day

“Definitely worth attending and would highly recommend to maths students” – Andrea Matsui – Student from Gower College – April 2014

All schools and colleges

All schools and colleges are invited to register with the FMSP Wales to obtain free single user teacher access to the Integral Further Maths resources offered by MEI, which cover five Further Mathematics specifications (AQA, Edexcel, MEI, OCR and WJEC). They include all of the AS/A level Further Pure modules and almost all of the AS/A level Applied Mathematics modules for the English specifications. The Further Mathematics resources support FP1-3, S1-3 and M1-3 modules of the WJEC specification. The resources also include materials to support the teaching and learning of Mathematics within the Level 3 Engineering Diploma.

The annual subscription costs £265 per 10 student logins. For more information please visit Integral Mathematics Resources pages.

You can register quickly and easily by using the link on the home page.

If you cannot gain access through a school or college you can subscribe to the resources as an individual. Please visit Integral Mathematics Resources for individual pages.



FMSP Cymru

Menter a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru. Mae'n cael ei reoli gan Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol Cymru (WIMCS) , partneriaeth gydweithredol prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Abertawe a Brifysgol De Cymru, ac fe'i cefnogir gan Mathemateg mewn Addysg a Diwydiant (MEI).

Ein prif nod yw darparu addysgu lefel UG/Uwch Mathemateg Bellach ar gyfer pob corff dyfarnu yng Nghymru a Lloegr i fyfyrwyr nad ydyn nhw'n gallu cael mynediad i Fathemateg Bellach drwy eu hysgolion neu golegau 11-18 lleol.

I gael mwy o wybodaeth am FMSP Cymru, gweler ein taflen.

Pam Astudio Mathemateg Pellach?

Mae'r fideo yma gan gyn-fyfyriwr Mathemateg Pellach Laasya Shekaran. Cwblhaodd ei Lefel A mewn Mathemateg Bellach yn 2014 ac aeth ymlaen i astudio Mathemateg ym Mhrifysgol Warwick. Mynychodd Ysgol Olchfa yn Abertawe cyn hyn.

Cynhadledd Blwyddyn 10

"Roeddwn i'n meddwl ei fod yn ardderchog, yn fuddiol iawn i fy addysg" Myfyriwr - Mehefin 2014

Mathemateg Bellach Safon Uwch

"Fe wnes i fwynhau'r cwrs a byddwn yn bendant yn argymell Mathemateg Bellach i unrhyw un sydd â diddordeb mewn mathemateg. Heb Mathemateg Bellach mae'n annhebygol iawn y byddwn wedi derbyn cynnig o Brifysgol Caergrawnt "- Anna Clancy - Myfyrwyr o Ysgol Maesydderwen - Ionawr 2014

Diwrnod astudio

"Roedd yr eglurhad yn wych gyda digon ond dim gormod o fanylder" Prifysgol Bangor - Rhagfyr 2013

Diwrnod adolygu

"Yn bendant yn werth mynychu a byddwn yn ei argymell i fyfyrwyr mathemateg" - Andrea Matsui - Myfyriwr o Goleg G?yr - Ebrill 2014

Pob ysgol a choleg

Gwahoddir pob ysgol a choleg yng Nghymru i gofrestru gyda FMSP Cymru i gael mynediad athrawon i un defnyddiwr am ddim i'r adnoddau Mathemateg Bellach Integredig y mae MEI yn eu cynnig, sy'n cwmpasu pum manyleb Mathemateg Bellach (AQA, Edexcel, MEI, OCR a CBAC). Maen nhw'n cynnwys pob un o fodiwlau Pur Pellach safon UG/Uwch a bron y cyfan o fodiwlau Mathemateg Gymhwysol lefel UG/Uwch i'r manylebau Seisnig. Mae adnoddau Mathemateg Bellach yn cefnogi modiwlau FP1-3, S1-3 a M1-3 manyleb CBAC. Mae'r adnoddau hefyd yn cynnwys deunyddiau i gefnogi addysgu a dysgu Mathemateg o fewn Diploma Peirianneg Lefel 3.

Cost tanysgrifiad blynyddol yw £265 am bob 10 myfyriwr sy'n mewngofnodi. Am ragor o wybodaeth ewch i dudalennau Adnoddau Mathemateg Integral.

Gallwch gofrestru yn gyflym ac yn hawdd drwy ddefnyddio'r ddolen ar y dudalen gartref.

Os nad ydych yn gallu cael mynediad trwy ysgol neu goleg gallwch danysgrifio at yr adnoddau fel unigolyn. Ewch i dudalennau Adnoddau Mathemateg i unigolion..