About Us

Further Mathematics Support Programme (FMSP) Wales is a Welsh Government funded initiative. It is managed by the Wales Institute of Mathematical and Computational Sciences (WIMCS), a collaborative partnership of the Universities of Aberystwyth, Bangor, Cardiff, South Wales and Swansea, and is supported by Mathematics in Education and Industry (MEI). The Programme started in 2010 within South West Wales and covered the counties of Carmarthenshire, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea. In 2013 two more areas were added. The FMSP Wales now operates in all counties/regions of Wales.

The aims of the FMSP Wales are to:

 • raise an awareness among students and their parents of the value of studying Mathematics at higher levels;
 • increase the number of students in Wales studying AS/A level Mathematics and Further Mathematics;
 • increase the number of schools and colleges in Wales offering Further Mathematics;
 • increase the number of students from Wales applying to study higher education courses in Mathematics and Mathematically-rich subjects such as Engineering, Physics, IT, Finance and Economics;
 • improve the transition of students from further to higher education courses in Mathematics or courses which have a significant element of Mathematics thus benefiting the wider economy.

Our main aim is to provide Further Mathematics GCE AS/A2 level tuition for all English and Welsh awarding bodies to students who cannot access Further Mathematics through their local 11-18 schools or colleges. Schools and colleges are welcome to get in touch about online Further Mathematics tuition.

All schools and colleges in Wales are invited to register with the FMSP Wales to obtain free single user teacher access to the Integral Further Maths resources offered by MEI, which cover five Further Mathematics specifications (AQA, Edexcel, MEI, OCR and WJEC). The resources also include materials to support the teaching and learning of Mathematics within the Level 3 Engineering Diploma, Additional Mathematics Level 2 cerificate and STEP and AEA

All state-funded schools in Wales are welcome to attend our events which are free and normally held in Bangor, Cardiff, Swansea and Haverfordwest.

Schools and colleges may also subscribe to online student access to GCSE, Additional Maths, A-level Maths and Further Maths resources. The annual subscription costs £275 per 10 student logins. Additional student logins can be purchased at a reduced cost. This includes the students’ record system for teachers, students’ online tasks and progress tracking system as well as Core A-level Mathematics resources for teachers. For more information please visit Integral Mathematics Resources pages

Amdanom Ni

Menter a ariennier gan Rhaglen Lywodraeth Cymru yw Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach (FMSP) Cymru. Mae'n cael ei reoli gan y Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol Cymru (WIMCS), partneriaeth cydweithredol Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe, ac fe'i cefnogir gan Mathemateg mewn Addysg a Diwydiant (MEI). Dechreuodd y Rhaglen yn 2010 yn Ne-orllewin Cymru ac roedd yn cynnwys siroedd Caerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe. Yn 2013 ychwanegwyd dwy ardal arall. Mae FMSP Cymru nawr yn gweithredu ym mhob sir/rhanbarth o Gymru.

Nod Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru yw:

 • codi ymwybyddiaeth ymysg myfyrwyr a'u rhieni o werth astudio Mathemateg ar lefelau uwch;
 • cynyddu nifer y myfyrwyr yng Nghymru sy'n astudio Mathemateg UG/Safon Uwch a Mathemateg Bellach;
 • cynyddu nifer yr ysgolion a'r colegau yng Nghymru sy'n cynnig Mathemateg Bellach;
 • cynyddu nifer y myfyrwyr o Gymru sy'n gwneud cais i astudio cyrsiau addysg uwch mewn Mathemateg a phynciau sy'n defnyddio llawer o Fathemateg fel Peirianneg, Ffiseg, TG, Cyllid ac Economeg;
 • Gwella trosglwyddo myfyrwyr o gyrsiau addysg bellach i addysg uwch mewn Mathemateg neu gyrsiau sydd ag elfen gref o Fathemateg a hynny felly o fantais i'r economi ehangach.
 • Ein prif nod yw darparu addysg Mathemateg Bellach lefel UG/Safon Uwch ar gyfer pob corff dyfarnu yng Nghymru a Lloegr i fyfyrwyr nad ydyn nhw'n gallu cael mynediad i Fathemateg Bellach drwy eu hysgolion neu golegau 11-18 lleol. Mae croeso i ysgolion a cholegau gysylltu ynglyn â hyfforddiant Mathemateg Bellach ar-lein.

Gwahoddir pob ysgol a choleg yng Nghymru i gofrestru gyda FMSP Cymru i gael mynediad athrawon i un defnyddiwr am ddim i'r adnoddau Mathemateg Bellach Integredig y mae MEI yn eu cynnig, sy'n cwmpasu pum manyleb Mathemateg Bellach (AQA, Edexcel, MEI, OCR a CBAC). Mae'r adnoddau hefyd yn cynnwys deunyddiau i gefnogi addysgu a dysgu Mathemateg o fewn Diploma Peirianneg Lefel 3, Tystysgrif Mathemateg Ychwanegol lefel 2 a STEP a DUE. Mae croeso i holl ysgolion a ariennir gan y wladwriaeth yng Nghymru fynychu ein digwyddiadau rhad ac am ddim ac a gynhelir fel rheol ym Mangor, Caerdydd, Abertawe a Hwlffordd.

Gall ysgolion a cholegau hefyd danysgrifio i fynediad ar-lein myfyrwyr i adnoddau TGAU, Mathemateg Ychwanegol, Mathemateg Safon Uwch a Mathemateg Bellach. Mae'r tanysgrifiad blynyddol yn costio £275 am bob 10 myfyriwr sy'n mewngofnodi. Gellir prynu mynediad i fyfyrwyr ychwanegol am bris is. Mae hyn yn cynnwys system cofnodi myfyrwyr i athrawon, tasgau ar-lein i fyfyrwyr a system olrhain cynnydd yn ogystal ag adnoddau Mathemateg Safon Uwch Craidd i athrawon. Am ragor o wybodaeth ewch i . dudalennau Adnoddau Mathemateg Integral