News

  Latest News

 • Spring 2017
 • Newsletter Issue 7

  Read More .....

 • Autumn 2016
 • Newsletter Issue 6

  Read More .....

  Increase in numbers of girls taking Further Mathematics in Wales

  Further Mathematics A Level results are again a cause for celebration in Wales and many Welsh students will use their Further Mathematics A Level to enable them to study for a STEM degree. This year saw an impressive 20% increase in the number of Welsh girls taking a full A Level in Further Mathematics in comparison with 2015.

  Read More.....

 • Spring 2016
 • Newsletter Issue 5

  Read More .....

  Students Celebrate Women in Mathematics

  Year 12 Conference Swansea University, News Release March 2016 Read More .....

  Sixth Form Students Celebrate Women in Mathematics

  - Year 12 Conference – January 2016 – Bangor and Cardiff Universities – News Release

  Read More .....

  Newsletter Issue 4

  Read More .....

 • Autumn/Winter 2015
 • Newsletter Issue 3

  Read More .....

 • August 2015
 • Welsh students are heading to read Mathematics in Cambridge University

  This pilot STEP 2&3 course organised by Gower College Swansea and the Further Mathematics Support programme (FMSP) Wales was a success, with two students accepted to read Mathematics in Cambridge University in 2015. Congratulations to Omkar Kamat from Bassaleg School and Jamie Dougherty from Gower College Swansea.

  Read More.....

  Further increase in numbers taking the Further Maths A-level in Wales

  This year’s Further Mathematics A-level results are again a cause for celebration in Wales and more Welsh students will go on to study a STEM degree with a Further Maths qualification.

  Read More.....

 • March 2015

 • Visit by the Welsh Minister for Education and Skills

  Read More.....

 • Spring/Summer 2015
 • Newsletter Issue 2

  Read More page 1.....

  Read More page 2.....

 • Winter 2014/15
 • Newsletter Issue 1

  Read More.....

 • August 2014
 • Further increase in numbers taking the Further Maths A-level in Wales

  This year’s Further Mathematics A-level results are again a cause for celebration in Wales. Both Mathematics and Further Mathematics results have built upon last year’s increased entry with further rises.

  The proportion of Mathematics students who sat Further Mathematics A-level reached 11.7%, which is the highest result ever in Further Mathematics in Wales

 • March 2014
 • Swansea University hosts HEA Tackling Transition workshop

  Swansea University hosted a successful HEA Stem (MSOR) Event entitled Tackling Transition in Mathematics, Statistics and Operational Research workshop held on Tuesday 25th March 2014.

  The successful event saw 21 delegates from Schools, Colleges and Higher Education Institutions from across Mid and South Wales working together to consider the problems and issues relating to the transition for students into Higher Education and to come up with innovative ideas that would help manage and improve the transition.

  Read More.....

  • January 2014

  Further 2 years funding announced for Further Mathematics Support Programme (FMSP) Wales

  In December 2013 the Welsh Government announced funding would be provided over two years for the continuation of the FMSP Wales. The significant annual funding of £225,000 would be made available in 2014-2015 and 2015-2016.

  Welsh Government Education Minister Huw Lewis said “We’ve made a commitment to improving levels of numeracy and enhancing the STEM subjects – science, technology, engineering and mathematics”.” High level maths skills open doors to so many careers for our learners and we must support them to get the skills they need to succeed”.

  Read More.....

  • August 2013

  Further increase in numbers taking the Further Maths A-level in Wales

  This year’s Further Mathematics A-level results are again a cause for celebration in Wales. Both Mathematics and Further Mathematics results have built upon last year’s increased entry with further rises

  Read More.....

  • January 2013

  More pupils to benefit as Maths Programme extended with Welsh Government funding

  More pupils and students in Wales are to get support with Maths as the Further Maths Support Programme Wales has received funding from the Welsh Government to extend the project in the 2013/2014 academic year. The pilot Further Maths Support Programme Wales started in October 2010 and covered Carmarthenshire, Neath Port Talbot, Swansea and Pembrokeshire but the increased funding will mean that Rhondda Cynon Taf and Anglesey and other parts of North Wales will be included in the project.

  Read More.....

  • August 2012

  This year’s both Mathematics and Further Mathematics results have built upon last year’s increased entry with further rises.

 • A level Further Mathematics numbers are up from 309 to 380, a 23% increase.
 • AS Further Mathematics numbers are up from 289 to 339, a 17.5% increase.
 • A level Mathematics numbers are up from 3375 to 3643, a 7.9% increase.
 • AS Mathematics numbers are up from 4448 to 4647, a 4.8% increase.
 • Read More.....

  • August 2011

  This year’s Further Mathematics results are a real cause for celebration in Wales.

  The proportion of Mathematics students who sat Further Mathematics A-level reached 9.2%, which is the highest result ever and also the fastest annual growth in Further Mathematics in the last eight years. Compared with last year A-level Further Mathematics student numbers have increased by nearly 29% from 240 to 309.

  Read More.....   Newyddion

  Newyddion diweddaraf

 • Gwanwyn 2017
 • Cylchlythyr Rhifyn 7

  Darllenwch Mwy .....

 • Hydref 2016
 • Cylchlythyr Rhifyn 6

  Darllenwch Mwy .....

  Cynnydd yn nifer y merched sy'n astudio Mathemateg Bellach yng Nghymru

  Mae canlyniadau Safon Uwch Mathemateg Bellach yng Nghymru unwaith eto'n achos dathlu a bydd llawer o fyfyrwyr Cymru'n gallu defnyddio eu llwyddiant yn yr arholiadau i'w galluogi i astudio am radd yn un o’r pynciau STEM. Eleni, gwelwyd cynnydd trawiadol o 20% yn nifer y merched yng Nghymru sy'n sefyll arholiad Safon Uwch Llawn mewn Mathemateg Bellach o'i gymharu â ffigur 2015.

  Darllenwch Mwy.....

 • Gwanwyn 2016
 • Cylchlythyr Rhifyn 5

  Darllenwch Mwy .....

  Myfyrwyr yn Dathlu Merched mewn Mathemateg

  Cynhadledd Blwyddyn 12 Abertawe, Datganiad Newyddion Mawrth 2016 Darllenwch Mwy .....

  Myfyrwyr Chweched Dosbarth yn Dathlu Merched mewn Mathemateg

  Cynhadledd Blwyddyn 12 - Ionawr 2016 - Prifysgolion Bangor a Chaerdydd - Datganiad i'r Wasg

  Darllenwch Mwy .....

  Cylchlythyr Rhifyn 4

  Darllenwch Mwy .....

 • Hydref 2015
 • Cylchlythyr Rhifyn 3

  Darllenwch Mwy .....

 • Awst 2015
 • Myfyrwyr Cymraeg yn mynd i brifysgol Caergrawnt i astudio Mathemateg

  Roedd y cwrs rhagbrawf STEP 2 a 3, a drefnwyd gan Goleg Gwyr Abertawe a'r Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach (FMSP) Cymru yn llwyddiant, gyda dau fyfyriwr yn cael eu derbyn i astudio Mathemateg ym mhrifysgol Caergrawnt yn 2015. Llongyfarchiadau i Omkar Kamat o Ysgol Bassaleg a Jamie Dougherty o Goleg Gwyr Abertawe.

  Cynnydd pellach yn y niferoedd sy’n sefyll Mathemateg Bellach lefel A yng Nghymru

  TMae canlyniadau lefel A Mathemateg Bellach eleni unwaith eto’n achos dathlu yng Nghymru a bydd mwy o fyfyrwyr o Gymru yn mynd ymlaen i astudio gradd STEM gyda chymhwyster Mathemateg Pellach.

  Darllenwch Mwy.....

 • Gwanwyn/Haf 2015

  Darllenwch Mwy (tudlen 1).....

  Darllenwch Mwy (tudlen 2).....

  Ymweliad gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau

  Sgroliwch i lawr ar gyfer testun Cymraeg

  Darllenwch Mwy.....

 • Gaeaf 2014/15
 • Cylchlythyr Gaeaf 2014/15 Rhifyn 1

  Darllenwch Mwy...

 • Awst 2014
 • Cynnydd pellach yn y niferoedd sy’n sefyll lefel A Mathemateg Bellach yng Nghymru

  Mae canlyniadau lefel A Mathemateg Bellach eleni unwaith eto’n achos dathlu yng Nghymru. Mae’r canlyniadau Mathemateg a Mathemateg Bellach wedi adeiladu ar y cynnydd a welwyd yn y nifer oedd yn sefyll y pynciau hynny’r llynedd, gan godi ymhellach.

  Cyrhaeddodd cyfran y myfyrwyr Mathemateg a safodd lefel A Mathemateg Bellach 11.7%, sef y canlyniad uchaf erioed mewn Mathemateg Bellach yng Nghymru.

  Darllenwch Mwy.....

 • Mawrth 2014
 • Prifysgol Abertawe yn cynnal gweithdy AAU Mynd i'r Afael â Phontio

  Cynhaliodd Prifysgol Abertawe weithdy AAU (MSOR) llwyddiannus o'r enw Mynd i'r Afael â Phontio mewn Mathemateg, Ystadegau ac Ymchwil Weithrediadol ar ddydd Mawrth 25 Mawrth, 2014.

  Gwelodd y digwyddiad llwyddiannus 21 o gynrychiolwyr o Ysgolion, Colegau a Sefydliadau Addysg Uwch ar draws Canolbarth a De Cymru yn gweithio gyda'i gilydd i ystyried y problemau a'r materion pontio sy’n codi i fyfyrwyr sy’n mynd i Addysg Uwch ac i ddod o hyd i syniadau dyfeisgar a fyddai'n helpu i reoli a gwella y cyfnod pontio.

  Darllenwch Mwy.....

 • Ionawr 2014
 • Cyhoeddi 2 flynedd arall o gyllid ar gyfer Rhaglen Gymorth Mathemateg Pellach (FMSP) Cymru

  Ym mis Rhagfyr 2013 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai cyllid yn cael ei ddarparu dros gyfnod o ddwy flynedd ar gyfer parhad FMSP Cymru. Bydd y cyllid blynyddol sylweddol o £225,000 ar gael yn 2014-2015 a 2015-2016.

  Dywedodd y Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru Huw Lewis "Rydym wedi gwneud ymrwymiad i wella lefelau rhifedd a gwella'r pynciau STEM - gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg". "Mae lefel uchel o sgiliau mathemateg yn agor drysau i gynifer o yrfaoedd ar gyfer ein dysgwyr, ac mae'n rhaid i ni eu cefnogi i gael y sgiliau sydd eu hangen i lwyddo".

  Darllenwch Mwy.....

 • Awst 2013
 • Cynnydd pellach yn y nifer sy'n cymryd Mathemateg Bellach Safon Uwch yng Nghymru.

  Mae canlyniadau lefel A Mathemateg Pellach eleni yn achos dathlu eto yng Nghymru. Mae canlyniadau Mathemateg a Mathemateg Bellach yn adeiladu ar llynedd gyda chynnydd pellach.

  Darllenwch Mwy.....

 • Ionawr 2013
 • Mwy o ddisgyblion i elwa wrth Raglen Mathemateg estynedig gyda chyllid Llywodraeth Cymru

  Mae rhagor o ddisgyblion a myfyrwyr yng Nghymru yn mynd i gael cymorth gyda Mathemateg gan i Raglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru dderbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i ymestyn y prosiect yn y flwyddyn academaidd 2013/2014. Dechreuodd cynllun peilot Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru ym mis Hydref 2010 ac roedd yn cynnwys Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Abertawe a Sir Benfro, ond bydd y cynnydd yn y cyllid yn golygu y bydd Rhondda Cynon Taf ac Ynys Môn a rhannau eraill o Ogledd Cymru yn cael eu cynnwys yn y prosiect.

  Darllenwch Mwy.....

 • Awst 2012
 • Canlyniadau Mathemateg a Mathemateg Bellach eleni wedi adeiladu ar y llynedd gyda cynnydd pellach.

 • Mae niferoedd Mathemateg Bellach Safon Uwch i fyny o 309 i 380, cynnydd o 23%.
 • Mae niferoedd Mathemateg Bellach UG i fyny o 289 i 339, cynnydd o 17.5%.
 • Mae niferoedd Mathemateg Safon Uwch wedi cynyddu o 3375 i 3643, cynnydd o 7.9%.
 • Mae niferoedd Mathemateg UG wedi cynyddu o 4448 i 4647, cynnydd o 4.8%.
 • Darllenwch Mwy.....

 • Awst 2011
 • Canlyniadau Mathemateg Bellach eleni yn achos dathlu go iawn yng Nghymru.

  Mae cyfran y myfyrwyr Mathemateg a safodd Mathemateg Bellach Safon Uwch wedi cyrraedd 9.2%, sef y canlyniad uchaf erioed a hefyd y twf blynyddol cyflymaf mewn Mathemateg Bellach yn yr wyth mlynedd diwethaf. O'i gymharu â'r llynedd mae nifer y myfyrwyr Mathemateg Bellach Safon Uwch wedi cynyddu bron i 29% o 240 i 309.

  Darllenwch Mwy.....