Teacher Support

Supporting Teachers in Teaching Further Mathematics

Professional Learning courses 2017/18

2017/18

The FMSP Wales has developed an extensive range of resources that we are very happy to share with teachers.

All schools and colleges in Wales are invited to register with the FMSP Wales to obtain free single user teacher access to the Integral Further Maths resources (Integral) offered by MEI, which cover five Further Mathematics specifications (AQA, Edexcel, MEI, OCR and WJEC). The resources also include materials to support the teaching and learning of Mathematics within the Level 3 Engineering Diploma, Additional Mathematics Level 2 certificate and STEP and AEA.

The interactive flash resources are very much recommended and add a little extra to your lessons. They are ready to use in the classroom.

Under My Courses Tab there is a Welsh School Area where you can search for a specific resource. If you still cannot find what you are looking for please get in touch with us [email protected]

Professional Development for Teachers

The Further Mathematics Support Programme Wales is committed to Continuous Professional Development (CPD) of mathematics teachers. We are very pleased to be able to offer a range of training opportunities including one day sessions and long courses that run from October till March.

Extensive October-March courses currently on offer. A Level Further Maths courses, five full day sessions delivered face-to-face which run October - March. Events are held in various locations across Wales, see teacher events section on the website for more information. Currently topics covered include Further Pure 1, 2 and 3.

In 2015/16 Teaching FP1 with Confidence course is offered in North Wales and Teaching Advanced Topics of Further Pure (FP2&3) in South Wales. The courses are full but if you would like to join a session for a specific topic please get in touch. The full list of sessions can be found at (Teacher Events)

It is planned that in 2016/17 the following courses will take place

Year < > FP1  FP2&3  M2&3 S2&3 

2014/15  SW n/a  n/a  n/a

2015/16  NW  SW   n/a n/a

2016/17  SW  NW  SW   n/a

Get in touch as soon as possible if you are interested in attending 2016/17 courses.

New programmes are being developed to cover Statistics which will run in 2017/18.

Short one-day workshops on offer

 • School/College specific workshops delivered in-house over half a day, morning or afternoon, at a time to suit the school, training can be delivered for up to 5 teachers.
 • Saturday workshops for A Level Mathematics, Geogebra and Level 2 Additional Mathematics. For the full events list please visit (Teacher Events)
 • Online workshops held throughout the year - A Level Mathematics, A Level Further Mathematics, Level 2 Certificate in Additional Mathematics and an online problem solving course - the focus for which is the STEP (Sixth Term Examination Paper) and AEA (Advanced Extension Award) mathematics examinations. Courses are delivered using a web-based platform that allows teachers to participate online in real time. Courses are after school working hours.
 • For more details on CPD events being held in your area, please see (Teacher Events)tab on the right hand side of the FMSP Wales home page.

  "Crynhoi yn dda ac adnoddau y gellir eu defnyddio yn y dosbarth (powerpoints) - dwyieithog yn hynod ddefnyddiol"

  Teacher from Ysgol Dyffryn Conwy “Teaching FP1 with Confidence” – Bangor University 2015/16

  “Good overall content and good use of geogebra to help show what is being asked”

  , teacher from King Henry VIII school “Teaching Advanced Topics in Further Maths” – South Wales 2015/16

  “It is nice to see practical uses for pure topics, and how to use them in lessons”,

  teacher from Monmouth Comprehensive School “Teaching Advanced topics in Further Maths” – South Wales 2015/16

  Case Studies

 • Clare Power- Bishop Vaughan Roman Catholic School
 • “The course was good for meeting other teachers and certainly got my brain working on the more difficult Further Maths topics. ”Read more ...

 • Helen Hayes- Bryn Elian High School
 • “Excellent course, it covered the whole syllabus of FP1 and I feel much more confident now with explanations and reasoning behind methods. ”Read more ...

 • Laura Makarek - Caldicot School
 • “It gives you the opportunity to learn new techniques not only from the tutor but from the other teachers on the course. It has given me confidence to deliver FP1. ”Read more ...

 • Stuart Ball - Caerleon Comprehensive School
 • “I have a much deeper knowledge of the course and feel confident to tackle many topics from several different approaches. ”Read more ...

  For further information and/or any questions please email / Am ragor o wybodaeth a/neu unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost at [email protected] or 01792 606609.  Cefnogi Athrawon mewn Addysgu Mathemateg Bellach

  Cyfleoedd Dysgu Profesiynol 2017-2018

  2017/18

  Mae FMSP Cymru wedi datblygu ystod helaeth o adnoddau yr ydym yn barod iawn i rannu gydag athrawon.

  Mae pob ysgol a choleg yng Nghymru yn cael eu gwahodd i gofrestru gyda FMSP Cymru i gael mynediad am ddim i athro i adnoddau Mathemateg Pellach Integral (Integral) a gynigir gan MEI, sy'n cwmpasu pum manyleb Mathemateg Bellach (AQA, Edexcel, MEI, OCR a CBAC). Mae'r adnoddau hefyd yn cynnwys deunyddiau i gefnogi dysgu ac addysgu Mathemateg o fewn Diploma Peirianneg Lefel 3, tystysgrif Mathemateg Ychwanegol lefel 2, STEP a DUE.

  Mae'r adnoddau fflach rhyngweithiol yn cael eu hargymell yn fawr iawn ac yn ychwanegu rhywbeth ychwanegol at eich gwersi. Maent yn barod i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth.

  Dan y tab ‘My Courses’ mae Ardal Ysgolion Cymraeg lle gallwch chwilio am adnodd penodol. Os ydych yn dal i fethu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano cysylltwch â ni [email protected]

  Datblygiad Proffesiynol i Athrawon

  Mae Rhaglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru wedi ymrwymo i Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) athrawon mathemateg. Rydym yn falch iawn o allu cynnig ystod o gyfleoedd hyfforddi gan gynnwys sesiynau undydd a chyrsiau hir sy'n rhedeg o fis Hydref tan fis Mawrth.

  Nifer helaeth o gyrsiau Hydref-Mawrth ar gael ar hyn o bryd.

  Cyrsiau Mathemateg Bellach Lefel A, pum sesiwn diwrnod llawn a gyflwynir wyneb-yn-wyneb sy'n rhedeg o Hydref-Mawrth. Cynhelir digwyddiadau mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru, gweler adran digwyddiadau athrawon ar y wefan am ragor o wybodaeth. Ar hyn o bryd mae’r pynciau a drafodir yn cynnwys Pur Bellach 1, 2 a 3.

  Yn 2015/16 mae cwrs Addysgu FP1 yn Hyderus yn cael ei gynnig yng Ngogledd Cymru ac Addysgu Pynciau Uwch Pur Pellach (FP2 a 3) yn Ne Cymru. Mae'r cyrsiau yn llawn, ond os hoffech chi ymuno â sesiwn i bwnc penodol, cysylltwch â ni. Gellir gweld y rhestr lawn o sesiynau ar (Teacher Events)

  Y bwriad yw y bydd y cyrsiau canlynol yn cael eu cynnal yn 2016/17

  Bl < > FP1 FP2&3 M2&3 S2&3

  2014/15 DC na na na

  2015/16 GC DC na na

  2016/17 DC GC DC na

  DC=De Cymru   GC = Gog Cymru

  Cysylltwch cyn gynted ag y bo modd os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu cyrsiau 2016/17.

  Mae rhaglenni newydd yn cael eu datblygu i gwmpasu Ystadegaeth a fydd yn rhedeg yn 2017/18.

  Gweithdai undydd byr a gynigir

 • Gweithdai penodol Ysgol/Coleg a ddarperir yn fewnol dros hanner diwrnod, bore neu brynhawn, ar adeg sy'n gyfleus i’r ysgol, gall hyfforddiant gael ei gyflwyno ar gyfer hyd at 5 o athrawon.
 • Gweithdai Sadwrn ar gyfer Mathemateg Safon Uwch, Geogebra a Mathemateg Ychwanegol Lefel 2. Ar gyfer y rhestr digwyddiadau lawn, ewch i (Teacher Events)
 • Gweithdai ar-lein a gynhelir drwy gydol y flwyddyn - Mathemateg Lefel A, Mathemateg Bellach Lefel A, Tystysgrif Lefel 2 mewn Mathemateg Ychwanegol a chwrs datrys problemau ar-lein – y ffocws yw paratoi ar gyfer arholiadau mathemateg STEP (Papur Arholiad Chweched Tymor) a DUE (Dyfarniad Uwch Estynedig). Mae cyrsiau'n cael eu cyflwyno gan ddefnyddio llwyfan ar y we sy'n galluogi athrawon i gymryd rhan ar-lein mewn amser real. Mae cyrsiau ar ôl oriau gwaith ysgol.
 • Am ragor o fanylion am ddigwyddiadau DPP sy'n cael eu cynnal yn eich ardal chi, gweler y tab Digwyddiadau Athrawon ar yr ochr dde tudalen gartref FMSP Cymru.

  "Crynhoi yn dda ac adnoddau y gellir eu defnyddio yn y dosbarth (powerpoints) - dwyieithog yn hynod ddefnyddiol"

  Athro o Ysgol Dyffryn Conwy "Addysgu FP1 yn Hyderus" - Prifysgol Bangor 2015/16.

  “Cynnwys da a defnydd da o Geogebra i helpu i ddangos yr hyn sy'n cael ei ofyn",

  athrawes o ysgol Brenin Harri VIII "Addysgu Pynciau Uwch mewn Mathemateg Bellach" – De Cymru 2015/16.

  "Mae'n braf gweld defnydd ymarferol ar gyfer pynciau pur, a sut i'w defnyddio mewn gwersi",

  athrawes o Ysgol Gyfun Trefynwy "Addysgu Pynciau Uwch mewn Mathemateg Bellach" – De Cymru 2015/16

  Astudiaethau Achos