Teacher Support

Supporting Mathematics Teachers in Wales

The FMSP Wales is committed to supporting schools and colleges and has been delivering professional learning since 2014, we have supported hundreds of teachers from schools/colleges across Wales.

Professional Learning courses 2018/19

The FMSP Wales has developed an extensive range of resources that we are very happy to share with teachers.

All schools and colleges in Wales are invited to register with the FMSP Wales to obtain free single user teacher access to the Integral Further Maths resources (Integral). The resources include materials to support the teaching and learning of A Level Mathematics and Further Mathematics, Additional Mathematics Level 2 certificate and STEP, MAT and AEA examinations.

We are very pleased to offer a range of free training opportunities including one-day workshops, on-line sessions, topic/module specific sessions, in-school options as well as longer courses delivered at a nearby University.

Courses 2018/19

Autumn 2018

A Level Maths

 • On-line - Unit 4
 • South Wales - M4 Statistics and M4 Mechanics
 • Mid Wales - M4 Statistics and M4 Mechanics
 • A Level Further Maths

 • South Wales - FM4 and FM6
 • North Wales - FM5
 • Mid Wales - Tailored in-school sessions on any topic/module FM1,FM2,FM3,FM4, FM5 and/or FM6
 • Online workshops

 • Online workshops will be held during Autumn and Spring term 2018/19, Unit 4 - October/November 2018 and Teaching A Level Maths for the first time - Spring 2019, for more details please see teacher events page
 • In-school Professional Learning

  FMSP Wales is also very pleased to be able to ofer tailored in-school support on any topics from the following modules: FM1, FM2, FM3, FM4, FM5, FM6, AA Level Maths Unit 2 or Unit 4 and Level 2 Additional Maths. With the aim to increase teaching capacity in the future. FMSP can provide free full or half day workshops for 2 or more members of staff. Courses would be at a time to suit the school/college.

  "With the retirement of our former HOD 2 years ago, there was no one confident enough to deliver the FM course. Thanks to the support of the FMSP Wales we are now running the FM AS course at school and hope to continue this into the future"

  To discuss your requirement and book in-school professional learning please email [email protected]

  For more details on Professional Learning events being held in your area, please see (Teacher Events)tab on the right hand side of the FMSP Wales home page. To book a place on any course please email [email protected]

  Course Costs

  All the professional learning opportunities are free for teachers from state funded schools and colleges. A contribution towards supply cover costs are paid for weekday courses at a fixed rate of £150 per person per day

  Case Studies

 • Clare Power- Bishop Vaughan Roman Catholic School
 • “The course was good for meeting other teachers and certainly got my brain working on the more difficult Further Maths topics. ”Read more ...

 • Helen Hayes- Bryn Elian High School
 • “Excellent course, it covered the whole syllabus of FP1 and I feel much more confident now with explanations and reasoning behind methods. ”Read more ...

 • Laura Makarek - Caldicot School
 • “It gives you the opportunity to learn new techniques not only from the tutor but from the other teachers on the course. It has given me confidence to deliver FP1. ”Read more ...

 • Stuart Ball - Caerleon Comprehensive School
 • “I have a much deeper knowledge of the course and feel confident to tackle many topics from several different approaches. ”Read more ...

  For further information and/or any questions please email / Am ragor o wybodaeth a/neu unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost at [email protected] or 01792 606609.  Cefnogaeth i Athrawon

  Cefnogi Athrawon Mathemateg yng Nghymru

  Cyfleoedd Dysgu Profesiynol 2018-2019

  Mae FMSP Cymru wedi datblygu ystod eang o ddeunyddiau ac adnoddau addysgu yr ydym yn hapus iawn i'w rhannu gydag athrawon.

  Gwahoddir pob ysgol a choleg yng Nghymru i gofrestru gyda FMSP Cymru i gael mynediad am ddim i athrawon ysgol i adnoddau Integral. Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys cefnogaeth i addysgu a dysgu Mathemateg a Mathemateg Bellach, Mathemateg Ychwanegol lefel 2 ac arholiadau STEP, MAT a DUE.

  Rydym yn falch iawn o gynnig amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi am ddim, gan gynnwys gweithdai undydd, sesiynau ar-lein, sesiynau pwnc/modiwl penodol, opsiynau yn yr ysgol yn ogystal â chyrsiau hirach a ddarperir mewn Prifysgol gyfagos.

  Cyrsiau 2018/19

  hydref 2018

  Mathemateg Safon Uwch

 • Uned 4 Ar-lein
 • De Cymru - M4 Ystadegaeth a M4 Mecaneg
 • Canolbarth Cymru - M4 Ystadegaeth a M4 Mecaneg
 • Mathemateg Bellach Safon Uwch

 • De Cymru - FM4 a FM6
 • Gogledd Cymru - FM5
 • Canolbarth Cymru - Sesiynau wedi'u teilwra yn yr ysgol ar unrhyw bynciau/modiwlau FM1,FM2,FM3,FM4, FM5 ac/neu FM6
 • Gweithdai ar-lein

 • Cynhelir gweithdai ar-lein yn ystod tymor yr Hydref a Gwanwyn 2018/2019, Uned 4 Hydref/Tachwedd 2018 a Dysgu Mathemateg Safon Uwch am y tro cyntaf - Gwanwyn 2019. Am ragor o wybodaeth ewch i'r dudalen digwyddiadau athrawon
 • Dysgu Proffesiynol yn yr Ysgol

  Mae FMSP Cymru hefyd yn falch iawn o allu cynnig cymorth wedi'i deilwra yn yr ysgol ar unrhyw bynciau o'r modiwlau canlynol: FM1, FM2, FM3, FM4, FM5, FM6, Mathemateg Ychwanegol Lefel 2 neu Uned 4. Gyda'r nod o helpu ysgolion/colegau i ddarparu gwell darpariaeth Safon Uwch ar gyfer Mathemateg a Mathemateg Bellach a chynyddu gallu addysgu yn y dyfodol. Gall FMSP ddarparu gweithdai llawn neu hanner diwrnod am ddim i 2 neu fwy o staff. Byddai’r cyrsiau ar adeg sy’n gyfleus i'r ysgol/coleg.

  "Gydag ymddeoliad ein Pennaeth Adran 2 flynedd yn ôl, nid oedd neb yn ddigon hyderus i gyflwyno'r cwrs Mathemateg Bellach. Diolch i gefnogaeth FMSP Cymru rydyn ni nawr yn rhedeg y cwrs MB UG yn yr ysgol ac yn gobeithio parhau â hyn yn y dyfodol. "

  I drafod eich gofynion ac archebu cwrs dysgu proffesiynol yn yr ysgol, anfonwch e-bost at [email protected]

  Am ragor ? wybodaeth yngl?n â Dysgu Proffesiynol yn eich ardal ewch i dab (Digwyddiadau Athrawon) ar ochr dde tudalen Cartref FMSP Cymru. Er mwyn archebu lle ar unrhyw gwrs ebostiwch [email protected]

  Costau cwrs

  Mae'r holl gyrsiau dysgu proffesiynol yn rhad ac am ddim i athrawon o ysgolion a cholegau a ariennir gan y wladwriaeth. Telir cyfraniad at gostau athro cyflenwi ar gyfer cyrsiau yn ystod yr wythnos am bris sefydlog o £150 y person y diwrnod.

  Astudiaethau Achos