Tuition

Tuition available through the FMSP Wales

Further Mathematics is an A-level course valuable to all students planning to study Maths related degrees including Science, Engineering, Technology and Computer Science. It can be taken as a full A-level course over two years alongside the standard A-level Mathematics or studied as an AS subject alongside A2 Mathematics in Year 13. Students must take (and pass) 3 modules to receive an AS qualification and another 3 modules to receive a full A-level qualification. As one of the qualifications approved by the Welsh Minister for Children, Education and Lifelong Learning, Further Mathematics can form part of a Learning Programme and would therefore be eligible for funding at Post 16. This includes both schools and colleges offering Further Mathematics “in house” or through the Further Maths Support Programme Wales. Information about approved qualifications is available from the database of Approved Qualifications in Wales (DAQW)

Want to find out more about Further Mathematics tuition and online facilities? To access an online recording please click (Further Maths Taster Session)

The FMSP Wales supports state-funded schools and colleges in all counties/regions of Wales by providing tuition for students who would benefit from studying AS/A level Further Mathematics. When schools/colleges have difficulties staffing/timetabling Further Mathematics, or have students wishing to study applied modules which are not part of the main provision offered by the school/college, the FMSP Wales can provide all or part of the tuition for Further Mathematics. Schools and colleges are welcome to enquire about arranging online or face-to-face tuition in their region. A Welsh speaking tutor is available.

FMSP Wales Tuition cost and funding

A tuition fee of £202 per module per student applies to students receiving tuition for Further Mathematics through the Further Maths Support Programme Wales. Tuition fees should be paid by the learner’s host institution or the relevant Local Authority and not the student. Further Maths can attract funding in exactly the same way as AS/A2 qualifications offered “in house”. Students must take (and pass) 3 modules to receive and AS qualification and another 3 modules to receive a full A-Level qualification. The FMSP Wales cost is therefore £606 per learner for both AS and A2 qualifications. You can enrol students to study with the FMSP Wales for one or more modules depending on whether you can provide some of the modules “in house”.

Tuition Modules on offer

 • Statistics 1, Statistics 2, Statistics 3, Mechanics 1, Mechanics 2, Mechanics 3, Further Pure 1, Further Pure 2, Further Pure 3.
 • Other modules may be offered, please enquire.

  Exam boards covered

  – AQA, Edexcel, MEI, OCR, WJEC.

  Tuition start dates

  – Autumn term tuition starts in October. Spring term tuition starts in February. Later or earlier start may be available depending on your circumstances.

  How many contact hours will students receive?

  – Each student will receive 16 contact hours per module for Applied modules, 18 hours for FP2 and FP3 and 20 hours for FP1. All Applied modules are taught over one term and are available to start in autumn or spring. All Further Pure modules start in October and are taught over one year. Early/late start can be arranged for schools when three or more students are taking the same module. Students are also supported by email and enrolled on revision sessions and study days available in various locations across Wales advertised on the student events section of the website.

  Where will tuition take place?

  - Whenever possible, the FMSP Wales tutor will come to your school or college. If there is a viable number of students from nearby schools studying the same module, one class may be organised. In this case location will be chosen as the most convenient for all students. In circumstances where it is not practical to arrange face-to-face tuition, the FMSP Wales provides real-time online tutorials and teaching sessions for Further Mathematics. Students log in to the online classroom and can interact with FMSP tutor during the lessons. The sessions are followed up with additional exercises and support from the tutor. Students have access to extensive, purpose-written online resources.

  Who will provide students with books and study materials?

  – Textbooks and study materials will be provided by the FMSP Wales. Students will also receive free access to on-line Integral resources.

  Is there a minimum number of students needed to be enrolled per school?

  - No, schools and colleges can enrol as many students as they need.

  Is there a minimum number of modules each student should enrol for?

  - Students must take 3 modules to receive an AS qualification and another 3 modules to receive a full A-level qualification. Schools and colleges can enrol students to study with the FMSP Wales for one or more modules depending on whether they can provide some of the modules “in house”.

  Student Feedback and Case Studies

  - Feedback from students and schools has been very positive with some students achieving 100% in Further Maths modules. Joseph McCambridge, one of the students who studied a Further Mathematics module online commented: “I really enjoyed the course as I find Maths a very interesting subject and was very glad that I was able to learn more complicated Mathematics from this course. I would highly recommend this course to anyone who is thinking of taking maths on at University.”

  “As a school we are very grateful to the FMSP Wales for the work they have been doing with our students in enabling them to study maths at a further level. The teaching, support and revision work have been very useful and proved successful with an A grade in FP1'', Head of Mathematics, Gowerton Comprehensive. For more case studies from individual students and school please see

  Case Studies

  What extra support is available?

  – All students from state-funded schools and colleges in Wales are welcome to attend face-to-face Study Days and Revision sessions organised by the FMSP Wales thought the year. Study Days are four hour sessions that cover selected Further Mathematics topics in depth. Revision sessions are three hour sessions to prepare students for exams. Sessions typically take place in Bangor University, Cardiff University, Swansea University and other locations across Wales. These sessions are based on WJEC materials. Extra online revision materials and videos are available for students studying AQA, Edexcel, MEI, OCR and WJEC from (AQA,Edexcel, MEI, OCR and WJEC)

  To arrange tuition with the FMSP Wales please contact Bethan Eakins Email:[email protected]

  or ring 01792 602334 for more information

  Hyfforddiant

  Hyfforddiant sydd ar gael drwy FMSP Cymru

  Mae Mathemateg Bellach yn gwrs lefel A gwerthfawr i bob myfyriwr sy’n bwriadu astudio graddau sy’n gysylltiedig â Mathemateg gan gynnwys Gwyddoniaeth, Peirianneg, Technoleg a Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol. Gellir ei gymryd fel cwrs lefel-A llawn dros ddwy flynedd ochr yn ochr â'r Mathemateg Safon Uwch safonol neu ei astudio fel pwnc UG ochr yn ochr â Mathemateg A2 ym Mlwyddyn 13 . Rhaid i fyfyrwyr gymryd (a phasio) 3 modiwl i dderbyn cymhwyster UG a 3 modiwl arall i dderbyn cymhwyster Safon Uwch llawn. Fel un o'r cymwysterau a gymeradwywyd gan y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes, gall Mathemateg Bellach fod yn rhan o Raglen Dysgu ac felly byddai'n gymwys i gael arian ôl-16. Mae hyn yn cynnwys ysgolion a cholegau sy’n cynnig Mathemateg Bellach yn "fewnol "neu drwy Raglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru. Mae gwybodaeth am gymwysterau cymeradwy ar gael o gronfa ddata Cymwysterau Cymeradwy Cymru (DAQW).

  Eisiau gwybod rhagor am hyfforddiant Mathemateg Bellach a chyfleusterau ar-lein? I gael recordiad o sesiwn cliciwch ar Mathemateg Bellach ar-lein

  Mae FMSP Cymru yn cefnogi ysgolion a cholegau a ariennir gan y wladwriaeth ym mhob sir/rhanbarth o Gymru trwy ddarparu hyfforddiant ar gyfer myfyrwyr a fyddai'n elwa o astudio Mathemateg Bellach UG/Safon Uwch. Pan fydd ysgolion/colegau yn cael anawsterau staffio/amserlennu Mathemateg Bellach, neu fod ganddynt fyfyrwyr sy'n dymuno astudio modiwlau cymhwyso nad ydynt yn rhan o'r brif ddarpariaeth a gynigir gan yr ysgol/coleg, gall FMSP Cymru ddarparu’r cyfan neu ran o'r hyfforddiant ar gyfer Mathemateg Bellach. Mae croeso i ysgolion a cholegau holi am drefnu hyfforddiant ar-lein neu wyneb-yn-wyneb yn eu rhanbarth. Mae tiwtor sy'n siarad Cymraeg ar gael.

  Costau Hyfforddiant a chyllid FMSP Cymru

  Codir ffi hyfforddi o £202 y modiwl ar gyfer pob myfyriwr sy'n derbyn hyfforddiant Mathemateg Bellach drwy Raglen Gymorth Mathemateg Bellach Cymru. Dylai’r ffioedd hyfforddiant gael eu talu gan y sefydliad sy’n cynnal y dysgwr neu'r Awdurdod Lleol perthnasol ac nid y myfyriwr. Gall Mathemateg Pellach ddenu arian yn union yr un ffordd â chymwysterau UG/A2 a gynigir yn "fewnol". Rhaid i fyfyrwyr gymryd (a phasio) 3 modiwl i dderbyn cymhwyster UG a 3 modiwl arall i dderbyn cymhwyster Safon Uwch llawn. Felly, cost FMSP Cymru yw £606 fesul dysgwr ar gyfer cymwysterau UG ac A2. Gallwch gofrestru myfyrwyr i astudio gyda FMSP Cymru ar gyfer un neu fwy o fodiwlau yn dibynnu ar p'un a allwch ddarparu rhai o'r modiwlau yn "fewnol".

  Modiwlau Hyfforddi sydd ar gael

 • Ystadegaeth 1, Ystadegaeth 2, Ystadegaeth 3, Mecaneg 1, Mecaneg 2, Mecaneg 3, Pur Bellach 1, Pur Bellach 2, Pur Bellach 3.
 • Gellir cynnig modiwlau eraill, holwch os gwelwch yn dda.
 • Byrddau arholi a gwmpesir

 • AQA, Edexcel, Mei, OCR, CBAC.
 • Dyddiadau cychwyn Hyfforddi

 • Mae hyfforddiant tymor yr Hydref yn dechrau ym mis Hydref. Mae hyfforddiant tymor y gwanwyn yn dechrau ym mis Chwefror. Gellir dechrau yn hwyrachach neu gynharach gan ddibynnu ar eich amgylchiadau.
 • Faint o oriau cyswllt bydd myfyrwyr yn derbyn?

 • Bydd pob myfyriwr yn derbyn 16 awr cyswllt fesul modiwl ar gyfer modiwlau Cymhwysol, 18 awr ar gyfer FP2 a FP3 a 20 awr ar gyfer FP1. Mae pob modiwl Cymhwysol yn cael ei addysgu dros un tymor ac ar gael i ddechrau yn yr hydref neu'r gwanwyn. Mae pob modiwl Pur Bellach yn dechrau ym mis Hydref ac yn cael ei ddysgu dros gyfnod o flwyddyn. Gellir trefnu cychwyn yn gynharach/hwyrach ar gyfer ysgolion pan fydd tri neu fwy o fyfyrwyr yn cymryd yr un modiwl. Mae myfyrwyr hefyd yn cael eu cefnogi drwy e-bost a’u cofrestru ar sesiynau adolygu sy'n cael eu cynnal mewn gwahanol leoliadau ar draws Cymru ac yn cael eu hysbysebu o dan adran digwyddiadau myfyrwyr ar y wefan.
 • Ble bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal?

 • Pryd bynnag y bo modd, bydd tiwtor FMSP Cymru yn dod i'ch ysgol neu goleg. Os oes nifer hyfyw o fyfyrwyr o ysgolion cyfagos yn astudio'r un modiwl, mae’n bosibl y gellir trefnu un dosbarth. Yn yr achos hwn bydd y lleoliad yn cael ei ddewis fel yr un mwyaf cyfleus ar gyfer yr holl fyfyrwyr. Mewn amgylchiadau lle nad yw'n ymarferol i drefnu hyfforddiant wyneb-i-wyneb, mae FMSP Cymru yn darparu sesiynau tiwtorial ac addysgu Mathemateg Bellach ar-lein mewn amser real. Mae myfyrwyr yn logio i mewn i'r ystafell ddosbarth ar-lein ac yn gallu rhyngweithio gyda thiwtor FMSP yn ystod y gwersi. Mae'r sesiynau yma yn cael eu dilyn gydag ymarferion a chefnogaeth ychwanegol gan y tiwtor. Mae myfyrwyr yn cael mynediad at adnoddau ysgrifenedig ar-lein pwrpasol helaeth.
 • Pwy fydd yn darparu myfyrwyr gyda llyfrau a deunyddiau astudio?

 • Bydd Gwerslyfrau a deunyddiau astudio yn cael eu darparu gan FMSP Cymru. Bydd myfyrwyr hefyd yn derbyn mynediad am ddim i adnoddau Integral ar-lein.
 • A oes lleiafswm o fyfyrwyr eu hangen o bob ysgol i gael cofrestru?

  Nac oes, gall ysgolion a cholegau gofrestru cymaint o fyfyrwyr ag sydd ei angen.

  A oes lleiafswm o fodiwlau dylai pob myfyriwr gofrestru ar eu cyfer?

 • Rhaid i fyfyrwyr gymryd 3 modiwl i dderbyn cymhwyster UG a 3 modiwl arall i dderbyn cymhwyster Safon Uwch llawn. Gall ysgolion a cholegau gofrestru myfyrwyr i astudio gyda FMSP Cymru ar gyfer un neu fwy o fodiwlau yn dibynnu ar p'un a allant ddarparu rhai o'r modiwlau yn "fewnol".
 • Adborth Myfyrwyr ac Astudiaethau Achos

  Mae’r adborth gan fyfyrwyr ac ysgolion wedi bod yn gadarnhaol iawn gyda rhai myfyrwyr yn cyflawni 100% mewn modiwlau Mathemateg Bellach. Gwnaeth Joseph McCambridge, un o'r myfyrwyr oedd yn astudio modiwl Mathemateg Bellach ar-lein y sylwadau hyn: "Fe wnes i fwynhau'r cwrs gan fy mod yn gweld Mathemateg yn bwnc diddorol iawn ac roeddwn yn falch iawn fy mod yn gallu dysgu Mathemateg mwy cymhleth o'r cwrs hwn. Byddwn yn argymell y cwrs hwn i unrhyw un sy'n ystyried cymryd mathemateg yn y Brifysgol."

  " Fel ysgol rydym yn ddiolchgar iawn i'r FMSP Cymru am y gwaith y maent wedi bod yn ei wneud gyda’n myfyrwyr yn eu galluogi i astudio mathemateg ar lefel pellach. Mae'r addysgu, cefnogaeth a gwaith adolygu wedi bod yn ddefnyddiol iawn ac wedi profi'n llwyddiannus gyda gradd A mewn FP1”, Pennaeth Mathemateg , Ysgol Gyfun Gowerton. I gael rhagor o astudiaethau achos gan fyfyrwyr unigol ac ysgolion, gweler

  Astudiaethau Achos

  (add the link)

  Pa gymorth ychwanegol sydd ar gael?

 • Mae croeso i bob myfyrwyr o ysgolion a ariennir gan y wladwriaeth a cholegau yng Nghymru fynychu Diwrnodau Astudio a sesiynau Adolygu wyneb-yn-wyneb a drefnir gan FMSP Cymru drwy gydol y flwyddyn. Mae Diwrnodau Astudio yn sesiynau pedair awr sy'n cwmpasu pynciau Mathemateg Bellach yn fanwl. Mae sesiynau adolygu yn sesiynau tair awr i baratoi myfyrwyr ar gyfer arholiadau. Mae’r sesiynau fel arfer yn cael eu cynnal ym Mhrifysgol Bangor, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Abertawe lleoliadau amrywiol ledled Cymru. Mae'r sesiynau hyn yn seiliedig ar ddeunyddiau CBAC. Mae deunyddiau a fideos adolygu ychwanegol ar gael ar-lein i fyfyrwyr sy'n astudio AQA, Edexcel, MEI, OCR a CBAC o (AQA,Edexcel, MEI, OCR a CBAC)
 • I drefnu hyfforddiant gyda'r FMSP Cymru cysylltwch â Bethan Eakins :[email protected]

  Neu ffoniwch 01792 602334 am ragor o wybodaeth